dr Andrzej Staniszewski

ur. w 1987 roku. Komparatysta, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W 2018 roku obronił napisaną pod kierunkiem prof. Jakuba Niedźwiedzia rozprawę doktorską poświęconą funkcjonowaniu popularnych „historyj” w dawnym Krakowie. W latach 2016-2019 był kierownikiem grantu Funkcjonowanie narracyjnych utworów popularnych we wczesnonowożytnej aglomeracji krakowskiej, przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2015/17/N/HS2/03179, K/PBM/000388). Członek zespołu redakcyjnego tomu Literatura renesansowa w Polsce i Europe. Studia dedykowane profesorowi Andrzejowi Borowskiemu (red. Jakub Niedźwiedź, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016). Odbył liczne wyjazdy zagraniczne na konferencje i kwerendy biblioteczne (Londyn, Glasgow, Toronto, w 2020 roku weźmie udział w organizowanym w Halle V Kongresie Polonistycznym), w 2015 roku stypendysta programu ERASMUS+ (Université Charles-de-Gaulle Lille 3, Lille, Francja). Prowadzi na Wydziale Polonistyki zajęcia z literatury staropolskiej, kultury dawnej (do XVIII wieku) i kultury dawnego Krakowa (do XVIII) wieku. Zainteresowania naukowe obejmują: literatura i kultura dawna, literatura i kultura popularna (dawna i współczesna), proza wczesnonowożytna, kultura dawnego Krakowa, historia książki, historia czytania i fizjologia lektury, literacy studies, Nowy Historycyzm, badania kulturowe, retoryka, aktywność pisarska i czytelnicza kobiet we wczesnej nowożytności. W 2020 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukaże się jego pierwsza książka Historyje krakowskie, poświęcona tematyce popularnych tekstów fabularnych i ich czytelników w Krakowie nowożytnym.

 

Kontakt: andrzej.staniszewski@uj.edu.pl

 

Wybrane publikacje:

 

  • Historyje krakowskie. Funkcjonowanie narracyjnych tekstów popularnych we wczesnonowożytnej aglomeracji krakowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020 (w przygotowaniu)
  • Czy absolwenci szkoły mariackiej potrafili pisać? Wstępne pytania o edukację i czytanie we wczesnonowożytnym Krakowie [w:] Literatura renesansowa w Polsce i Europie. Studia dedykowane profesorowi Andrzejowi Borowskiemu, red. Jakub Niedźwiedź, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 328-352.
  • Nieobecna książka białogłowskiego konceptu. Kobiety, kanon i badania literatury dawnej, „Terminus” 2014, (XVI), z. 2 (31), s. 193-212.