dr Michał Czerenkiewicz

Neolatynista, adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował w Bibliotece Narodowej oraz współuczestniczył w programie „Silva rerum” Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, KU Leuven, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz Narodowego Centrum Nauki. Uczestniczył z referatem w kilkunastu konferencjach naukowych, m.in. w Oksfordzie i Chicago. Jego praca naukowa ogniskuje się wokół kultury wczesnonowożytnej książki oraz dziejów oficyny Schedlów, a także nowołacińskiej literatury siedemnastego stulecia.

 

m.czerenkiewicz@interia.pl

 

Wybrane publikacje:

 

książka:

·         Belgijska Sarmacja, staropolska Belgia, wstęp A. Borowski, Warszawa 2013.

 

artykuły naukowe:

·         History, Power, and the Providential Order in the Neo-Latin Drama „Theodoricus” by Nicolaus Vernulaeus, „Neerlandica Wratislaviensia” (2016), XXVI (w druku).

·         O kilku sposobach wyrażania subiektywizmu w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego, [w:] „Dworzanin polski” Łukasza Górnickiego. Dzieło, inspiracje, autor, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2016, s. 121-131.

·         Wydane drukiem utwory medyczne Macieja z Miechowa, [w:] Literatura renesansowa w Polsce i Europie. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Borowskiemu, red. J. Niedźwiedź, Kraków 2016, s. 451-465.

·         Sarmatyzm w „Hypomnema reginarum Poloniae” Wespazjana Kochowskiego, [w:] Z szablą i kielichem czyli życie po sarmacku, red. J. Tazbir, S. Zagórski, Łomża 2015, s. 101-113.

·         Jan III Sobieski and the intellectual circle of Justus Lipsius, [w:] Primus inter pares: the first among equals – the story of king Jan III, ed. D. Walawender-Musz, transl. by J. Gołąbek-Asikainen, K. Krzyżagórska-Pisarek, Warsaw 2013, s. 32–37 [oraz analogiczna wersja polska].

·         (współautor: Wojciech Ryczek) Studia (Neo)Latina rediviva. Kilka uwag i postulatów odnośnie do neolatynistyki, „Terminus” (2013) t. 15, z. 3 (28),

·         Some Case of the Reception of Cicero in the 17th Century, „Classica Cracoviensia" XIV (2011) [i.e. 2012], s. 113−123.

·         O niezrealizowanej antwerpskiej edycji dzieł Szymona Starowolskiego, „Roczniki Biblioteczne” (2010), R. LIV, s. 113−115.

 

przekłady:

·         tłumaczenie wiersza: E. Halley, Oda na cześć wspaniałej ozdoby naszego wieku, niniejszego dzieła matematyczno-filozoficznego, autorstwa Pana Izaaka Newtona, w: I. Newton, Matematyczne zasady filozofii przyrody, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył J. Wawrzycki, przedmowa: M. Heller, posłowie: A. K. Wróblewski, Kraków 2011, s. 173−174.

  •  

artykuły popularnonaukowe:

 

Blisko 60 krótkich artykułów na wortalu Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie (www.wilanow-palac.pl/silvarerum )