dr Michał Czerenkiewicz

Jest adiunktem na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczył w programie „Silva rerum” Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jego praca naukowa ogniskuje się wokół wczesnonowożytnej kultury książki i drukarstwa krakowskiego, a także nowołacińskiej literatury XVII stulecia. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, KU Leuven, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz Narodowego Centrum Nauki, współredaktor periodyku „Terminus”.

 

English version: Assistant professor at the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University, former participant of the “Silva Rerum” programme run by the Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów. His research work focuses on the early printed book culture and Cracovian printing, as well as on the Neo-Latin literature of the 17th century. Fellow of the Ministry of National Education, the Foundation for Polish Science, KU Leuven, The De Brzezie Lanckoronski Foundation, and the National Science Centre, Poland. He is a coeditor of the “Terminus” journal.

 

 

michal.czerenkiewicz@uj.edu.pl

ORCID

 

 

Wybrane publikacje/Selected publiactions:

 

książki/books:

· Polonia illustrata. Łacińska twórczość panegiryczna Szymona Starowolskiego, Warszawa 2019.

· Belgijska Sarmacja, staropolska Belgia, wstęp A. Borowski, Warszawa 2013.

 

artykuły naukowe/research papers:

· Neo-Latin Hispanica, acknowledged in the 17th century Cracovian print culture (as exemplified by the Schedels' printing office), „Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos” 2020, vol. 40, s. 307–326.

· History, Power, and the Providential Order in the Neo-Latin Drama Theodoricus by Nicolaus Vernulaeus, „Neerlandica Wratislaviensia” (2016), XXVI, s. 11–31.

· O kilku sposobach wyrażania subiektywizmu w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego, [w:] Dworzanin polski Łukasza Górnickiego. Dzieło, inspiracje, autor, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2016, (Dawna Literatura Włoska. Studia i Źródła, 1), s. 121–131.

· Wydane drukiem utwory medyczne Macieja z Miechowa, [w:] Literatura renesansowa w Polsce i Europie. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Borowskiemu, red. J. Niedźwiedź, Kraków 2016, s. 451–465.

· Sarmatyzm w Hypomnema reginarum Poloniae Wespazjana Kochowskiego, [w:] Z szablą i kielichem czyli życie po sarmacku, red. J. Tazbir, S. Zagórski, Łomża 2015, s. 101-113.

· (współautor: Wojciech Ryczek) Studia (Neo)Latina rediviva. Kilka uwag i postulatów odnośnie do neolatynistyki, „Terminus” (2013) t. 15, z. 3 (28),

· Some Case of the Reception of Cicero in the 17th Century, „Classica Cracoviensia" XIV (2011) [i.e. 2012], s. 113−123.

 

przekłady/translations:

· razem z A. Markiewicz tłumaczenie łacińskich passusów w: J. M. Kossowicz, Diariusz podróży po Europie (1682–1688), oprac., wstępem i komentarzem opatrzyła A. Markiewicz, Warszawa 2017 [wybrane stronice].

· tłumaczenie wiersza: E. Halley, Oda na cześć wspaniałej ozdoby naszego wieku, niniejszego dzieła matematyczno-filozoficznego, autorstwa Pana Izaaka Newtona, w: I. Newton, Matematyczne zasady filozofii przyrody, przeł., wstępem i komentarzem opatrz. J. Wawrzycki, przedm. M. Heller, posłowie: A. K. Wróblewski, Kraków 2011, s. 173−174.

 

artykuły popularnonaukowe:

Ok. 65 krótkich artykułów na wortalu Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie (www.wilanow-palac.pl/silvarerum)