dr Jakub Koryl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2012). Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską Erazmianizm w polskiej kulturze literackiej XVI wieku (2013). Odbył studia magisterskie na Wydziale Polonistyki UJ oraz w Instytucie Filologii Klasycznej UJ. Adiunkt na Wydziale Polonistyki UJ, wykładał także w dawnym Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales" na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również dokumentalistą w Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów na Wydziale Polonistyki UJ oraz sekretarzem ds. naukowych i wydawniczych Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej na Wydziale „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego.

j_koryl@poczta.onet.pl

Wybrane publikacje:

  • Erasmianism, Mediterranean Humanism and Reception History: The Case of Jerzy Liban of Legniza at the University of Cracow (1518−1539), „Studi Slavistici", X (2013), s. 43−68. 
  • Trudne dziedzictwo Troeltscha. Uwagi krytyczne o dwóch modelach studiów nad reformacją protestancką. Część pierwsza: pojęcia (ekumenizm – irenizm – tolerancja) i doktryny, „Terminus" (2013), t. 15, z. 2 (27), s. 185−228.
  • Erasmus Among his Polish Correspondents: Religious Identity in the Age of Confessionalization, w: Respublica Litteraria in Action. Religion and Politics, ed. A. Skolimowska with collaboration of K. Jasińska-Zdun, Warsaw 2012, s. 143−175.
  • „In principio erat sermo". Erazma z Rotterdamu rozważania nad znaczeniem pojęcia „logos" w pierwszym wersecie Prologu Ewangelii św. Jana, w: Studia Rhetorica, red. M. Choptiany, W. Ryczek, Kraków 2011, s. 93−130.
  • Konfesjonalizacja humanizmu w Niemczech i Rzeczypospolitej w XVI wieku, w: Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze, koncepcja tomu i redakcja naukowa P. Wilczek, współpraca redakcyjna M. Choptiany, J. Koryl, A. Ross, Warszawa 2010, s. 48−63.
  • Humanitas septentrionalis – Christiana – Erasmiana, w: Humanizm. Historie pojęcia, red. naukowa tomu A. Borowski, Warszawa 2009, s. 249−320.